T O P

[资源分享]     waeshall算法原理和实现

 • By - 楼主

 • 2020-11-16 20:40:35
 • 传递闭包Warshall方法简要介绍

  ① 在集合X上的二元关系R的传递闭包是包含R的X上的最小的传递关系。R的传递闭包在数字图像处理的图像和视觉基础、图的连通性描述等方面都是基本概念。一般用B表示定义在具有n个元素的集合X上关系R的n×n二值矩阵,则传递闭包的矩阵B+可如下计算: B+ = B + B2 + B3 + ……+ (B)n

  ② 式中矩阵运算时所有乘法都用逻辑与代替,所有加法都用逻辑或代替。上式中的操作次序为B,B(B),B(BB),B(BBB),……,所以在运算的每一步我们只需简单地把现有结果乘以B。

  warshall算法的运算规则

  其具体过程如下,设在n个元素的有限集上关系R的关系矩阵为M:
   (1)置新矩阵A=M;
   (2)置k=1;
   (3)对所有i如果A[i,k]=1,则对j=1..n执行:
     A[i,j]←A[i,j]∨A[k,j];
   (4)k增1;
   (5)如果k≤n,则转到步骤(3),否则停止。
   所得的矩阵A即为关系R的传递闭包t(R)的关系矩阵。

  warshall算法的实现

  public class Warshall {
  
     static int[][] warshall={
         {0,1,1,0},
         {0,0,1,0},
         {0,0,0,1},
         {0,0,1,0}
     };
    public static void main(String[] args) {
  
      display(warshall);
      setWarshell(warshall);
      System.out.println("经过算法闭包之后输出");
      display(warshall);
  
    }
    //打印矩阵
    public static void display(int[][] warshall){
      for (int i = 0; i < warshall.length; i++) {
        for (int j=0;j<warshall.length;j++){
          System.out.print(warshall[i][j]+" ");
        }
        System.out.println();
      }
    }
    //warshall算法实现
    public static void setWarshell(int[][]warshall){
      for (int k = 0; k < warshall.length; k++) {
        for (int i = 0; i < warshall.length; i++) {
          for (int j = 0; j < warshall.length; j++) {
            warshall[i][j]|=warshall[i][k]*warshall[k][j];
          }
        }
      }
    }
  }
  
  

  本帖子中包含资源

  您需要 登录 才可以下载,没有帐号?立即注册